agentura-bova-rndr-ivana-hexnerova Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Rekvalifikační kurzy, školení a semináře


Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A

Program 1. dne – 21. října 2019 9.00 – 16.00 hodin * INSOLVENČNÍ ZÁKON - Právní rámec a definice úpadku. - Způsob řešení úpadku. - Insolvenční rejstřík. - Návrh na zahájení řízení. - Projednání návrhu. - Rozhodnutí o úpadku. - Postavení insolvenčního...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAkciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn

Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti - rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady - evidence skutečných majitelů aktuálně i perspektivně, ve světle požadavků V. směrnice AML (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat - evid...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020

Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2019 a na změny v uplatňování DPH od roku 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVelká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář

Seminář se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší: První den semináře: 18. listopadu 2019 – pondělí – do cca 16.30 * Obchodní korporace obecně: - internetové stránky - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně záloh na podíl na zisku...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVeřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT

Program 1. dne kurzu (čtvrtek 14. listopadu 2019): * Tvorba zadávací dokumentace veřejné zakázky na informační systém a související hardware s lektorem: - Příprava zadávacích podmínek – problematika migrace dat, návaznost na dosavadní smlouvy, vendor lock-in podmínky a možnosti jejich řešení - Návrh zadávacích podmínek a...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovětek * Vydědění * Náhradnictví a svěřenecké nástupnictví...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSpolečné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář

1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ PROBLÉMY A ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (9.00 – 16.30) Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * rozsah aktiv společného jmění manželů...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSprávní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním zá...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPraktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2019 a změny od roku 2020

Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých základních pojmů, včetně změn od roku 2020, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2019 a 2020, * vymezení místa plnění při dodání zbož...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z

Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410 - 2009 Sb., v aktuálním znění * České účetní standardy č. 701 až 710...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru

Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad úniku dat - Co chránit * Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit - Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké mohou mít podoby - Typové příklady aktuální...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKonzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020

Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2020. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evrops...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSmlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - nepoctiv...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPovinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří a co z toho lze delegovat na jiné - péče řádného hospodáře (včetně pravidla podnikatelského úsudku) a její praktické projevy (např. kterak unést důkazní břemeno o vynalož...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSmlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní neplatnost, její důvody a důsledky (včetně p...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNáhrada škody v podnikání

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (předem) vyloučit - limitovat práv...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVelká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným

Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 25. listopadu pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší: * Obchodní korporace obecně: - internetové stránky - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně záloh n...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVelká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost

Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. listopadu se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší: * Akciová společnost - důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře - zaknihované a listin...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUUplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Program přednášky (tématické okruhy) * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu. - Vylučovací nároky - Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního řízení. - Pohledávky, které se (podle své povahy) uspokojují v rámci insolvenčního řízení omezeně. - Pohledávky, které se v insolvenčním říz...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVěcná práva se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019

Program semináře: * ochrana vlastnického práva – typologie žalob * ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku * vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti) * negatorní žaloba (předpoklady použití) * určovací žaloba (předpoklady jejího použití a její přesah...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU
Toto je pouze výpis několika školení a kurzů
Seznam všech kurzů najdete na partnerském serveru SKOLENI-KURZY.EU : Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde