stavebni-zakon-a-jeho-velka-novela-souhrnny-prehled-aktualni-vyklady-a-praxe Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)


  - základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavebních úřadů; - souhlas vlastníka dle § 184a SZ; - územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas; - územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízePřihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020

24.02.2020 - Praha Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, seznámení s bezpečnostními předpisy, příslib zaměstnání, adhezní pracovní smlouva) - vzniku pracovního poměru a dohod o práci (faktický a konklu...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o obchodních korporacích

25.02.2020 - Praha V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 207). Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací zásadních změn. Cílem semináře je seznámit vás s nejvýznamnějšími připravovanými změnami a jejich očekávaným dopadem na praxi. Důraz přitom bude kladen na právo kapitálových společností. * Změny v úpravě postavení členů volených orgánů: • právnická osoba jako člen voleného orgánu, • faktický (stínový) člen voleného orgánu, • zákaz konkurence, • odstoupení z funkce, • vypořádání újmy, • vyloučení z výkonu funkce soudem, • úpadkové delikty. Změny v úpravě společnosti s ručením omezeným: • podíly bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku, • podíly s vysílacím právem, • omezení hlasovacího práva společenskou smlouvou, • hlasování per rollam, • kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění), • protest proti usnesení valné hromady a možnost jeho vyloučení, • převod podílu, • uvolněný podíl. Změny v úpravě akciové společnosti: • uveřejňování informací na internetových stránkách, • akcie bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku, • akcie s vysílacím právem, • omezení hlasovacího práva stanovami, • omezení převoditelnosti akcií, • kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění), • protest proti usnesení valné hromady, • členové dozorčí rady volení zaměstnanci, • nová koncepce monistického systému. Pravidla pro výplatu podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku. Další významné změny v právu osobních společností a družstev. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 2020

26.02.2020 - Praha Cíl: Seminář se bude týkat aktuální novely zákoníku práce a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe.   Obsah: * Aktuální novelizace zákoníku práce – jejich schválení * Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené * Nová pravidla doručování * Skloubení rodinného a pracovního života * Návrat zaměs...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZÁVAŽNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020

27.02.2020 - Praha Obsah: * Účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 * Revoluční změna dovolené, počítané v hodinách * Nově čerpání dovolené ve svátek a převod dovolené na žádost * Nové sdílené pracovní místo pro kratší úvazky * Zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNovela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020

28.02.2020 - Pardubice Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se připravit na EET. * Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET, program proto není primárně určen IT pracovníkům se specializací na pokladní systémy.Program Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET,   Tržby vyloučené z evidence – změny upravené novelou zákona,   Změny v EET v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty – změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží,   Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence,   Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.,   Způsoby fungování EET – běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě,   Zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) – podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti,   Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET,   Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další),   Pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET,   Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH,   EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu,   Vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci,   Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení.   ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNovela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Únor 2020 - online Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura výkazu zisku a ztráty, • oceňování, • zřizovací výdaje, • postup účtování o zásobách vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)

Únor 2020 - online Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci. • Definice pojmu nemovitost. • Místo poskytnutí služby související s nemovitostí a příklady těchto služeb. • Nemovité věci a jejich dodání. • Povinnost přiznat daň u zálohy. • Opravy při neuskutečnění plnění. • Daňová povinnost a uskutečnění zdanitelného plnění. • Opravy základu daně a výše daně, zejména v případech, kdy nedojde k převedení vlastnických práv. • Nárok na odpočet daně, korekce nároku u nedoložených ztrát. • Úpravy odpočtu u krátkodobého a dlouhodobého majetku, i najatý majetek je obchodním majetkem plátce, změna při vykazování úprav odpočtu. • Přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge) na příjemce. • Uskutečnění zdanitelného plnění, které probíhá déle než 12 měsíců. • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba. • Přechodná ustanovení zákonů – přechodná období. • Diskuze, vzorové příklady, dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)

Únor 2020 - online Neuvedeno * • východiska výkazu, • metody sestavování výkazu, • peněžní ekvivalenty, • nepeněžní operace a jejich vliv na sestavovaný výkaz, • přehled standardních i méně obvyklých kroků při sestavování výkazu, • vazba výkazu s populárního ukazatele EBITDA, • jednoduchá analýza výkazu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurz

02.03.2020 - Praha * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094/2013-1/697 a MSMT-32943/2018-1/432. * Délka kurzu: 170 vyučovacích hodin * Náplní kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC je souh informací a praktických rad z praxe, které by měli znát dobří účetní. Naučíte se účtovat účetní jednotku od založení až po uzávěrku. Začnete jednoduchými účetními operacemi a budete postupovat ke složitějším. Pochopíte rozdíl me...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

02.03.2020 - Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby – stavebnictví – činnost mistra - mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby – stavebnictví – montér suchých konstrukcí. Absolvent zná problematiku výroby ve...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy

02.03.2020 - Brno Workshop určený pro projektanty pozemních staveb, kteří pracují v programu AutoCAD. Na workshopu se dozvíte jak vymáčknout maximum z AutoCADu pro kreslení stavební dokumentace v tématech, se kterými se běžně potýkáte v praxi. Předpokladem pro účast na workshopu je základní znalost programu, tzn., že účastník již v AutoCADu vypracoval alespoň dva a více projektů. Kurz povede certifikovaný lektor na verzi 2015...
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzuMarketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníky

04.03.2020 - Praha * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT - 1876/2016-1/56 a MSMT-35906/2018-1/464. Autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro profesní kvalifikacei Specialista marketingu (kód: 66-021-N) - číslo autorizace 129/2015. Komu je kurz určen: Začátečníkům se zájmem o rekvalifikaci nebo zájemcům o prohloubení znalostí. Nezaměstnaní mohou kurz získat ZDARMA přes úřad práce - pro bližší informace nás kontaktujte. Kurz se skl...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUFinanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

04.03.2020 - Praha Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Dokážete analyzovat finanční zdraví podniku a rozhodovat na základě finančních analýz pro dosažení podnikových cílů. * 1. den: Finanční řízení v souvislostech: Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Finanční plánování. Základy finanční analýzy: Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost. Jak číst ve finančních výkazech. Případová studie. Metody finanční analýzy: Finanční analýza a její zdroje. Horizontální a vertikální finanční analýza. Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability. Příklad sestavení finanční analýzy. Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků): Konstrukce rozdílových ukazatelů. Finanční ukazatele oběžného majetku (pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál, ukazatele čistého cash flow). Finanční ukazatele zisku (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT). Ukazatele marže, kalkulace neúplných nákladů. Příklady kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu. Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 2. den: Kalkulace úplných nákladů: Kalkulační vzorec. Příklady kalkulací úplných nákladů. Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze – Poměrové ukazatele: Konstrukce poměrových ukazatelů. Interpretace poměrových ukazatelů. Základní rozdělení poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability (Profitability Ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE. Praktické příklady. Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios): Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál. Praktické příklady. Ukazatele aktivity (Activity Ratios): Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv. Praktické příklady. Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios): Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti. Dluh na vlastní kapitál. Finanční páka. Kapitálová přiměřenost. Praktické příklady. Ukazatele produktivity: Produktivita práce. Metody financování podniku: Rozhodování o zdrojích. Velikost podniku. Cena zdrojů – náklady na kapitál. Druhy zdrojů a typy zdrojů. Finanční páka. Du Pontova analýza: Princip základních činitelů efektivity. ROA, ROE. Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 3. den: Modely finanční analýzy (soustavy ukazatelů): Hodnocení finanční stability firmy. Du Pontova analýza rentability. Základní rozdělení poměrových ukazatelů. Nástroje hodnocení finanční výkonnosti podniků – Predikční modely: Paralelní soustava ukazatelů. Bankrotní a bonitní modely a jejich konstrukce. Index bonity. Altmanův model. Tamariho model – score. Kralickuv Quick test. Ukazatele firemní výkonnosti: Ukazatele na bázi přidané hodnoty EVA, MVA. Pyramidový rozklad EVA. Případová studie z...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona

05.03.2020 - Praha Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů, zejména pak * nová soustava státní stavební správy a její vyloučení ze spojeného model...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurz

06.03.2020 - Praha * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094/2013-1/697 a MSMT-32943/2018-1/432. * Délka kurzu: 170 vyučovacích hodin * Náplní kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC je souh informací a praktických rad z praxe, které by měli znát dobří účetní. Naučíte se účtovat účetní jednotku od založení až po uzávěrku. Začnete jednoduchými účetními operacemi a budete postupovat ke složitějším. Pochopíte rozdíl me...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSpory o zaplacení ve stavebnictví - předcházení, řešení, poučení z chyb

09.03.2020 - Praha 4-Kunratice Cena díla a její stanovení ve smlouvě o dílo. Spory o zaplacení ceny díla. Uplatňování smluvních pokut. Finanční záruky a spory z nich vyplývající. Vypořádání stran po odstoupení od smlouvy o dílo....
BETONCONSULT, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKlíčové HR procesy: analýza pracovních funkcí a řízení pracovního výkonu, základní stavební kameny personální práce

10.03.2020 - Praha Odnesete si nástroje a postupy pro měření "velikosti" pracovních funkci, nastavení interního systému odměňování a optimalizaci pracovního výkonu. * • definice procesu a business procesu, • jak měřit účinnost procesů (možnost měřit efektivitu HR business procesů, např. získávání/nábor pracovníků, pro který je popis pracovní činnosti nezbytný, • vazba analýzy/měření pracovní funkce a řizení pracovního výkonu na ostatní HR procesy, (také s odkazem na tzv. HR architekturu), • různé metodiky měření pracovní funkce (HAY, Mercer apod.), • praktické využití analýzy pracovní funkce (interní a externí job grading, porovnávání se mzdovými průzkumy, nastavení systému odměňování a benefitů), • popis pracovní činnosti – různé přístupy a optimální model, • řízení pracovního výkonu: optimální konstrukce (MBO, kompetenční rámec, individuální plán rozvoje); praktické ukázky přístupu různých firem Workshop 1: Analýza vybraného HR procesu z firemního prostředí účastníků (nejlépe náboru), stanovení kritérií (KPIs) pro měření jeho účinnosti (pracovní template bude poskytnut) Workshop 2: Vytvoření popisu pracovní činnosti pro vybranou pracovní funkci (nebo úprava stávajícího popisu) na základě představených metodik (pracovní template bude poskytnut) Workshop 3: Vytvoření kompetenčního rámce pro jednu nebo více pracovních funkcí na základě existujícího popisu pracovní činnosti (účastníci si připraví předem); pokud popis zatím není, vytvoří jej na místě (viz workshop 2) Pozn.: Kompetenční rámec je určitým středobodem a nezbytnou součástí procesu řízení pracovního výkonu, jelikož se na něj váže oblast odměňování, náboru, career, succession a talent planning). ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKoordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

10.03.2020 - Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či obdobné branže. Slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi. Všem pracovníkům, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání funkce koordinátora BOZP na staveništi — všem, kteří již mají znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si je rozšířit o oblast BOZP ve stavebnictví...
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

12.03.2020 - Praha Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs. soukromý zájem - povinnost vs. možnost stavebního úřadu * Kontrolní prohlídka stavby - důvody nařízení provedení kontrolní prohlídky stavby...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKomplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech

12.03.2020 - Praha Na semináři bude výklad doplněn praktickými příklady a grafy, odnesete si informace o změnách roku 2019 a 2020, které mají dopad na uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2020. * • základní informace o stavu legislativy, • informace GFŘ, sdělení MF, • předpisy EU, • základní pojmy a změny novelou DPH 2020, • osoba povinná k dani, osvobozená osoba, osoba nepovinná k dani, • ekonomická činnost, • místo plnění při dodání a pořízení zboží, „řetězové obchody“, • pořízení zboží dle novely ZDPH 2020 – pojem osvobozená osoba, • osvobozené dodání zboží v rámci EU – nové podmínky doložení přepravy zboží v rámci EU ve vazbě na předpisy EU – velmi zpřísněné, • zasílání, • poukazy, • pravidla pro dodání zboží v režimu skladu – nový § 18 call -off- stoc , zásadní změna ve vykazování v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení, důraz na evidenci, vazba na účetnictví, • základ daně, oprava základu daně, • sazby daně – změny již od 1. 1. 2020 bez ohledu na účinnost novely ZDPH 2020, změna sazby daně u přepravy osob od 1. 2. 2019 – Info GFŘ, změny sazeb od 1. 5. 2020 ve vazbě na zákon o EET, • nájem nemovité věci, změny u nájmu nemovitostí určených pro bydlení – dopad na „staré „ nájemní smlouvy, • nárok na odpočet, úprava odpočtu, vyrovnání odpočtu, nová registrace k DPH, deregistrace, • záloha na nadměrný odpočet (nový § 105a – ve vazbě na daňový řád), • režim přenesení daňové povinnost, • všeobecné reverse-charge, • obecná ustanovení k daňovému přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, • elektronická forma podání i pro identifikované osoby – od 1. 1. 2021, • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období. Diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde