jak-se-vyhnout-nejcastejsim-chybam-pri-uzavirani-a-realizaci-smluv-v-obchodni-praxi Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi


Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních a smluv o dílo a obdrží detailní návod na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany. Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv. * • nejčastější chyby a nedostatky, • kdo je oprávněn za podnikatele smlouvu uzavřít, jaké normy jsou přísné a od kterých se lze odchýlit, význam překvapivých ujednání ve smlouvě, • předsmluvní odpovědnost, • předkupní právo a jeho změny po novele občanského zákoníku, • postup při uzavírání smlouvy, forma smlouvy a její změny, • smlouva o smlouvě budoucí, • výklad klíčových ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti, • omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany, • změna závazků: změna obsahu smlouvy, změna dlužníka, věřitele, • formulářové smlouvy, obchodní podmínky (a jejich konflikt), rámcové smlouvy, • povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení, • předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení, • nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání, • přechod dluhů a přistoupení k dluhům, • zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty, • jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady, • jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností (výpověď, odstoupení), • výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách, registr smluv. Diskuze a dotazy.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Nejčastější chyby správců OÚ při naplňování požadavků GDPR vyplývající z prováděných kontrol, auditů a monitoringu

24.02.2020 - Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. Cíl semináře Implementace požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) prochází po 25. květnu 2018 prověřováním, zda všechny požadavky jsou náležitě popsány, naplňují se,...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)

Únor 2020 - online Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy) • opravy základu daně (opravné daňové doklady, bonusy, slevy, vracení zboží) • sazby daně (jedno nebo více plnění) • osvobození od daně (nejčastější otázky a problémy, výkladové varianty u některých druhů činností) • nárok na odpočet (okamžik vzniku nároku, krácení nároku, různé způsoby krácení, různé důvody krácení, nejčastější chyby a omyly) Majetek a DPH se zaměřením na specifika -nemovitosti, technické zhodnocení, auta apod. • nájmy a podnájmy a DPH • trojstranný obchod a DPH • insolvenční řízení, likvidace společnosti a dph • poznatky z kontrol FÚ • dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam on-line)

Únor 2020 - online Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUObchodní smlouvy v praxi – uzavírání smluv pro podnikatele a manažery - Smluvní právo - specifika závazkových vztahů pro podnikatele a manažery

04.03.2020 - Praha 1 Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifické postavení podnikatelů v závazkových vztazích, jako např. přísnější požadavky kladené na podnikatele, vztah podnikatele a spotřebitele, jakož i obchodní zvyklosti. Je užitečné mít přehled o to...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

06.03.2020 - Praha Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci * Závěrečná ustanovení smluv * Platnost a účinnost smlouv...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNejčastějších pochybení, typová zjištění a rizikové oblasti projektů financovaných z fondů EU

06.03.2020 - Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající zn...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

12.03.2020 - Praha Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vzta...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chyb

17.03.2020 - Plzeň Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají. Kurz je určen: Manažeři, kteří se připravují...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chyb

08.04.2020 - Praha 1 Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají. Kurz je určen: Manažeři, kteří se připravují...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce

17.04.2020 - Praha Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEJČASTĚJŠÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY

17.04.2020 - Praha Určeno pro pracovníky finančních účtáren, auditory a daňové poradce. Cíl: Upozornění na časté chyby v účetnictví a daních ve vazbě na závěry daňových kontrol, závěry koordinačních výborů a judikatury. Obsah: * Účetní chyby, které vedou k daňovým doměrkům – účtování časového rozlišení a dohadných položek, účtování dlouhodobého majetku, oprav...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUUzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách

23.04.2020 - Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * hlavní trendy nové právní úpravy v oblasti uzavírání smluv * kogent...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v roce 2020

27.04.2020 - Praha Na semináři vás lektorka upozorní na nejčastější chyby, které se při poskytování cestovních náhrad v praxi vyskytují. Získáte tak návod, jak se případným pochybením vyvarovat. * Výklad pravidel provázaný četnými praktickými příklady se zaměřením na stále se v praxi opakující chyby, a to převážně ve výpočtech náhrad....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chyb

07.05.2020 - Brno Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají. Kurz je určen: Manažeři, kteří se připravují...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

13.05.2020 - Praha Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, výjimky * Chyby při stanovení místa pln...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

14.05.2020 - Praha Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skry...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEJČASTĚJŠÍ CHYBY při zpracování mzdové agendy

18.05.2020 - Praha Obsah: * Přehled nejčastějších omylů při mzdových výpočtech * Průměrný výdělek * Mzdové příplatky * Srážky ze mzdy * Náhrady mzdy * Jak řešit přeplatky ve mzdě (dohoda o srážce ze mzdy), nedoplatky ve mzdě * Jak řešit přeplatky a nedoplatky na dani nebo záloze na dani (daňovém bonusu) – nezaopatřené dítě, nezletilé a zletilé dítě a prokazov...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak se vyhnout syndromu vyhoření - Protože pokud se nezastavíte a nezačnete fungovat jinak, donutí vás k tomu časem zaměstnavatel nebo vaši blízcí

01.06.2020 - Praha 1 Tento trénink vychází ze skutečných potřeb manažerů, jejichž cílem bylo dostat se z permanentního vnitřního neklidu zpátky do rovnováhy a nedopustit znovu přetížení a zahlcení. Také si kladete si otázky o smyslu svého snažení, svých úkolů nebo priorit? Máte pocit, že se stále ženete za něčím ohromně důležitým, ale už jste zapomněli za čím a...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků

02.06.2020 - Praha Program semináře: * Jednotlivé místní poplatky s důrazem především na dotazy po novele zákona o místních poplatcích – poplatek z pobytu, poplatek ze psů a další * Vyhodnocení poznatků z praxe po účinnosti novely zákona o místních poplatcích * Nesprávnosti v obecně závazných vyhláškách o místních poplatcích * Postup s...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

05.06.2020 - Praha Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci * Závěrečná ustanovení smluv * Platnost a účinnost smlouv...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde