puvod-zbozi-a-jeho-vyznam-v-mezinarodnim-obchode Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě


Pracovní seminář k problematice prokazování a stanovování původu zboží. Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Cíl: Prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží. Obsah: * Význam a účel původu zboží v zahraničním obchodě se zbožím * Nepreferenční původ zboží * Preferenčn
  • 25.06.2020 Praha - PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě Studio W

Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Celní preference a původ zboží

01.04.2020 - Praha 4 Seminář k problematice celních preferencí a prokazování původu zboží. Seznámíte se s právní úpravou poskytování celních preferencí. Naučíte se, jak správně preference uplatňovat, jak prokazovat původ zboží a jak zvládnout agendu s tím spojenou.Kurz je určen celním deklarantům, pracovníkům obchodních oddělení, spedicí, manažerům, podnikatelům a všem, kdo potřebují ve své práci znalosti této problematiky. Seznámíte se všemi aspekty celních preferencí. Vhodné i pro ty, kteří mají malou nebo žádnou znalost problematiky....
SEMIS spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních původců

06.04.2020 - Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-529 - 2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Obsah: práce s vyřízenými (nejen) digitálními dokumenty kontrola dokumentu před předáním do spisovny datové formáty a jejich převody spisový a skartační plán, skartační znaky a lhůty elektronické skartační řízení – příprava a průběh možnosti provedení mimo skartačního řízení digitální archivy [li...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákladní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS

Duben 2020 - Brno Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat ......
Blueadventure - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUIFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

21.04.2020 - Praha Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky. * • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky, • výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů – IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů – IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv – IAS 36, IFRS 13 – Oceňování v reálné hodnotě), • dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy), • dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, IAS 41, vazby na související standardy), • investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy), • dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5), • leasingy (IFRS 16), • zásoby (IAS 2, IAS 41), • finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky – základní východiska klasifikace a oceňování – zejména standardy IFRS 9, IAS 32), • vlastní kapitál (Koncepční rámec, IAS 1, IAS 32, IFRS 9), • rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37), • odložená daň (IAS 12), • rozvaha (IAS 1), • výsledovka (IAS 1, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky), • výkaz peněžních toků (IAS 7), • komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOpatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

13.05.2020 - Praha Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. * 9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., • základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR, • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Diskuze a zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSpráva dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

14.05.2020 - Praha Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících. Účastí získáte praktické návody pro následnou aplikaci nových poznatků ve vaší práci. * • spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících (přehled legislativy), • spisový řád a plán, • spisová služba – manipulace s dokumenty – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci, • specifika správy dokumentů v soukromém podnikatelském sektoru a v nestátní neziskové sféře v ČR podle platné legislativy, • dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů, • další příslušné předpisy související v oblasti správy dokumentů, včetně aplikace evropské legislativy (eIDAS, GDPR), • výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem, ochrana a využívání dokumentů. Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákladní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS

Květen 2020 - Brno Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat ......
Blueadventure - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSpisová služba u veřejnoprávních původců v praxi (listinná i elektronická forma)

18.05.2020 - Pardubice Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní správě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro všechny, kdo mají na starost spisovou službu, ukládání a skartaci dokumentů. Je vhodný pro vedoucí pracovníky, ale i pro pracovníky podatelen, spisoven, administrativní pracovníky. Vhodný bude nejen pro úplné začátečníky, ale také pro ty, kteří sice již mají s vedením spisové služby zkušenost, avšak potřebují si tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální stav legislativy. * Na semináři probereme aktuální informace o způsobech vedení spisové služby v obou možných formách, mj. jak zajistit řádné přijímání dokumentů, jejich vyřizování i ukládání. Dále pak jak připravit a provést skartační řízení a vyřazováním dokumentů ze spisovny.  To vše v intencích platné legislativy týkající se různých odvětví (např. školství, zdravotnictví, účetnictví). Seminář je určen obcím a příspěvkovým organizacím zřizovaným nebo zakládaným územně samosprávnými celky. Program I. část · Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy · aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) · využití vyhlášky č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře · Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017 · zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce · dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110/2019 Sb. · tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu     II. část · Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi · příjem, evidence a označování dokumentů · podací deník, elektronický systém spisové služby · konverze dokumentů · převod dokumentu z analogové do digitální podoby · převod dokumentu z digitální do analogové podoby · změny formátů · procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení) · oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání · mimořádná situace ve spisové službě · kdy nastává, jak se postupuje · ukládání dokumentů · povinné náležitosti spisovny · pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě · spisovna jako součást elektronického systému spisové služby · pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě · spisová rozluka · reorganizace, sloučení, rušení subjektu, migrace dat     III. část · Skartační řízení · komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost) · příprava skartačního návrhu a průběh skartačního řízení · elektronické skartační řízení · archivace dokumentů a jejich předání do archivu · likvidace dokumentů   IV. část · Kontroly vedení spisové služby · příprava na ni · časté chyby   V. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMezinárodní přeprava zboží – kompletní know how

18.05.2020 - Praha Co lze od kurzu očekávat? naučíte se orientovat v problematice mezinárodní přepravy zboží seznámíte s dodacími podmínkami INCOTERMS naučíte se, jak efektivně a rychle zajistit vše potřebné pro export vašeho zboží na příkladech z praxe proberete nejčastější otázky exportu Motto: Pokud chcete rychle a efektivně dodat vaše zboží kamkoliv na této planetě…. jste na správném kurzu Osnova: Právní rámec v mezinárodní přepravě Vymezení pojmů (přeprava, odesilatel, zasilatel, příjemce, přepravce...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok 2020 – komplexní pohled

20.05.2020 - Praha Na semináři vás lektor upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě. * • aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů, • daňové rezidentství, • daňově transparentní entity, • zdroj příjmů, • stálá provozovna, • dividendy, úroky a licenční poplatky, • kontext pravidel EU, • dopady projektu BEPS do smluv o zamezení dvojímu zdanění, • zajištění daně versus srážková daň. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŘízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace výsledků mezinárodního výzkumu

22.05.2020 - Praha Na semináři se seznámíte s postupem, v jakých souvislostech nad vstupem na zahraniční trh uvažovat. Dokážete identifikovat rizika, která jsou s touto expanzí spojena a navrhnout odpovídající metodu pro jejich snížení nebo eliminaci. Díky výsledkům mezinárodního výzkumu budete mít přehled o tom, jak se k těmto rizikům staví podniky z různých odvětví v ČR a v zahraničí. * • strategické plánování vstupu na zahraniční trh, • charakteristika obchodních rizik a jejich řízení, • definice měnového rizika a nástroje pro jeho řízení, • řízení rizika spojeného s financováním vstupu na zahraniční trh, • ostatní rizika vyplývající z internacionalizace podniku, • metody používané v malých a středních podnicích pro řízení rizik (výsledky mezinárodního výzkumu). Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSmlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy

26.05.2020 - Praha Protože se zvyšuje počet obchodních případů mezi českými společnostmi a jejich zahraničními partnery, dozvíte se na semináři, jakým právním řádem (jakého státu) se budou dané obchodní vztahy řídit, případně, před kterým soudem budou řešeny, pokud nastanou. Ujasníte si také, za jakých podmínek a zda mohou smluvní strany svobodně určit, jakým právem se budou řídit jejich práva a povinnosti. * • náležitosti obchodních smluv, • předsmluvní stadium, letters of intent, • co to je „mezinárodní prvek“, • kolize právních řádů, • zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, • Vídeňská úmluva o mezinárodní kupní smlouvě, • volba práva, • aspekty evropského práva. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákladní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS

Červen 2020 - Brno Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat ......
Blueadventure - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku

19.06.2020 - Praha Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Tyto získané znalosti vám umožní při plnění vašich úkolů zvolit a řádně uzavřít vhodný typ smlouvy ve vztahu k ochraně zásilky, jakož i ve vztahu k vaší odpovědnosti za škody na zásilce a rozsahu náhradové povinnosti. Budete tak schopni minimalizovat svá podnikatelská rizika a zároveň předcházet nedorozuměním ve vztahu k vašim zákazníkům. V průběhu semináře budete seznámeni s jednotlivými ustanoveními Úmluvy CMR se zaměřením zejména na otázky odpovědnosti za škodu a rozsah náhradové povinnosti, vždy na konkrétních případech a v souvislostech české i zahraniční judikatury. Získáte tak ucelený přehled o tom, jaké máte nároky resp. závazky vůči vašim smluvním partnerům, komu a za co odpovídáte či nikoliv a jak tyto nároky řádně a včas uplatnit nebo odmítnout. * • působnost Úmluvy, smluvní státy, použitelnost, • rozlišení dopravce a zasílatele, právní důsledky, • přepravní smlouva, práva a povinnosti stran, • odpovědnost dopravce a dalších na přepravě zúčastněných osob, hraniční případy, • limitace náhrady škody, hranice odpovědnosti, • uplatňování nároků, problémy legitimace při soudním řízení, • regresní nároky, pojištění, • soudní rozhodnutí, aplikace v České republice, stávající soudní praxe, • hlavní aplikační rozdíly ve smluvních státech, • nejnovější tuzemská i zahraniční rozhodnutí a právní názory, změny v úpravě smlouvy o přepravě a smlouvy zasílatelské dle nového občanského zákoníku, • novela Silničního zákona č. 304/2017 Sb. a aplikace Úmluvy CMR na vnitrostátní přepravu. Diskuze a zodpovězení konkrétních dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z

14.07.2020 - Praha Po absolvování tohoto kurzu budete schopni interpretovat základní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS. * 1. modul: V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě. Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. Jako studijní materiály obdržíte přehled hlavních požadavků každého standardu. 14. 7. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA Základní požadavky na účetní závěrku podle IFRS • Koncepční rámec IFRS • IAS 1 – Prezentace účetní závěrky • IAS 2 – Zásoby • IAS 7 – Výkazy o peněžních tocích • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby • IAS 10 – Události po skončení účetního období. 15. 7. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení • IFRS 16 – Leasingy • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky • IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory • IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn • IAS 23 – Výpůjční náklady • IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran • IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví. 16. 7. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv • IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva • IAS 38 – Nehmotná aktiva • IAS 40 – Investice do nemovitostí • IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti • IFRS 8 – Provozní segmenty....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z

14.07.2020 - Praha Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce. * 1. modul: V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě. Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. Jako studijní materiály obdržíte přehled hlavních požadavků každého standardu. 14. 7. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA Základní požadavky na účetní závěrku podle IFRS • Koncepční rámec IFRS • IAS 1 – Prezentace účetní závěrky • IAS 2 – Zásoby • IAS 7 – Výkazy o peněžních tocích • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby • IAS 10 – Události po skončení účetního období. 15. 7. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení • IFRS 16 – Leasingy • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky • IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory • IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn • IAS 23 – Výpůjční náklady • IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran • IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví. 16. 7. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv • IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva • IAS 38 – Nehmotná aktiva • IAS 40 – Investice do nemovitostí • IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti • IFRS 8 – Provozní segmenty. 2. modul: Druhý modul vzdělávacího programu je zaměřen na tři samostatné okruhy: 1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů. 2. Požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně tzv. reportingu pro mateřskou společnost. 3. První přijetí IFRS podle IFRS 1. 11. 8. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 – Podnikové kombinace • IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka. 12. 8. 2020 • prof. Dr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování • IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování • IFRS 9 – Finanční nástroje • IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie. 13. 8. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví • případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value). Po skončení výuky TEST IES....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z

11.08.2020 - Praha Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 s účinností od roku 2018) a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky. * 2. modul: Druhý modul vzdělávacího programu je zaměřen na tři samostatné okruhy: 1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů. 2. Požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně tzv. reportingu pro mateřskou společnost. 3. První přijetí IFRS podle IFRS 1. 11. 8. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 – Podnikové kombinace • IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka. 12. 8. 2020 • prof. Dr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování • IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování • IFRS 9 – Finanční nástroje • IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie. 13. 8. 2020 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví • případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

21.08.2020 - Praha V průběhu semináře vám bude podán praktický výklad k daným problematikám. Detailně budou rozebrány jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. Rovněž bude řešen vztah jejich ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů (a k doprovodným předpisům – pokyny řady D). Prostor bude i pro diskuzi o vznikajících problémech. * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aktuální stav, komplexnost, struktura, atd.), • aplikace výhod plynoucích z daňových smluv a ze zákona o daních z příjmů vůči zahraničním daňovým rezidentům, • aktuální stav zákona o daních z příjmů, • daňové rezidentství fyzických osob, • daňové rezidentství právnických osob, • transparentní entity, • koncept zdroje příjmů na území ČR, • stálá provozovna, • aplikace srážkové daně a zajištění daně, • zdaňování různých druhů příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky, příjmy ze zaměstnání atd.), • poskytování služeb versus mezinárodní pronájem pracovní síly, • vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, • kontext EU. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde