Rekvalifikační účetní kurzy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 
Last Minute

LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací
Last-Minute
LastMinute ... za pár dní a/nebo už dnes končí termín přihlášení na kurz. Neváhejte, zítra už možná bude pozdě. LastMinute
 
Školení, kurz, seminář
a/nebo téma rekvalifikace
Specialista vzděláváni a rozvoje zaměstnanců - akreditace MŠMT ČR
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit v personalistice se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Je vhodný také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit odbornost a získat nové informace v oboru. Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-26903 - 2013-1 - 621. Cena je uvedena včetně zkoušky z profesní kvalifikace Specialista vzděláváni a rozvoje zaměstnanců, PK 62-014-R.
personalistika 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Ostrava

Moderní metody náboru a výběru zaměstnanců
Cílová skupina :Nedaří se vám najít správné zaměstnance?Naučte se používat nové metody náboru a výběru!Kurz je určen personalistům.Zaměření : Po absolvování kurzu:• budete vědět, kde a jak najít vhodné kandidáty,• budete umět lépe poznat osobnost a kompetence uchazečů dřív než s nimi podepíšete pracovní smlouvu.Program školení : • Nové trendy ve vyhledávání uchazečů – buďte in.• Odborná analýza životopisů a motivačních dopisů – čtěte mezi řádky.• Profesionální výběr po telefonu – šetřete čas a náklady na výběrové řízení.• Osobní výběrový pohovor s využitím metodiky QT  – naučte se používat best practices a buďte úspěšní ve výběru kvalitních a stabilních zaměstnanců.• Specifika obsazování klíčových pozic – vytvořte si vlastní assessment centre. . /default.aspx?idk=1472
Personální strategie a politika 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Praha

VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST – ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ PODLE PŘEDPISŮ ROKU 2016
Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2016 i s tím, jak řešit vzniklé problémy. * ÚVOD: • základní právní předpisy k dané problematice. ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ: • na konkrétních příkladech budou vysvětleny postupy vyúčtování se zaměstnancem a postupy zaúčtování.
DPH, Daně 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Praha

Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele
Obsah semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce - Dohoda o příslibu zaměstnání - Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování pracovnělékařské péče * Změna a skončení pracovního poměru: - Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení). - Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru. * Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců: - Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem - Dohoda mezi agenturou a uživatelem - Pokyn k práci pro zaměstnance - Zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli * Pracovní doba a dovolená: - Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby - Konto pracovní doby - Úprava pracovní doby - Určení nástupu dovolené - Písemnosti ke krácení dovolené * Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny * Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení, zástavní smlouvy * Úprava zaměstnaneckých výhod (benefit) v roce 2014 * Ostatní: Dohoda o zvýšení kvalifikace, dohoda o odpovědnosti, dohoda o svěřených předmětech, vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce * Typy vlastních předpisů: - Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou) - Kolektivní smlouva - Pracovní řád - Organizační řád - Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek, k používání soukromé elektronické pošty - Příklady vzorových smluv, dohod a písemností - Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Personalistika (HR manažer, pracovní právo) 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Praha

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - akreditace MŠMT ČR
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit v personalistice se zaměřením na nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Je vhodný také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit odbornost a získat nové informace v oboru. Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-26903 - 2013-1 - 621. Cena je uvedena včetně zkoušky z profesní kvalifikace.
Řízení projektů a týmů 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Ostrava

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců - akreditace MŠMT ČR
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit v personalistice se zaměřením na hodnocení a odměňování zaměstnanců. Je vhodný také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit odbornost a získat nové informace v oboru. Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-26903 - 2013-1 - 621. Cena je uvedena včetně zkoušky z profesní kvalifikace Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, PK 62-012-R.
personalistika 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Ostrava

Základy práce s počítačem pro začátečníky i mírně pokročilé - rekvalifikace - akreditováno MŠMT ČR
Rekvalifikační kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat na osobním počítači, a to na uživatelské úrovni. Kurz mohou absolvovat začátečníci, ale také zájemci, kteří již základy práce s PC mají a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti. Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-26904 - 2013-1 - 622
Základy práce na PC 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Ostrava

Základy vedení zaměstnanců a pracovních týmů – kurz
využití klasických i aktivních metod výuky, kdy základem je komunikace, diskuse   výuka je realizována interaktivně. Každý výklad je podpořen prezentací a doplněn diskusí k danému tématu.   pro aplikaci teoretických poznatků do praxe jsou využívány především metody řešení problémů -  případové studie, modelové situace, trénink, ...   formy a metody řízení,   zvládaní manažerské komunikace,   zátěž v komunikaci,   efektivní kritika,   hodnocení zaměstnanců, ale také pohled na sebe, sebepoznání a korekce svého jednání v rámci vedení lidí,   řízení lidských zdrojů,    specifika řízení lidských zdrojů v organizacích,    plánování lidských zdrojů, nábor, výběr a adaptace zaměstnanců,    vedení, motivace a hodnocení zaměstnanců,    profesionální a kariérový rozvoj zaměstnanců, motivačně – sociální programy,    firemní kultura.  
-- (Nezařazeno) -- 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Praha

Typologie DISC
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje – modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi pracovat, a tím předcházet konfliktům na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu. Přínos kurzu pro účastníky: • Sebepoznání a poznání druhých – jednoduše, pozitivně a prakticky • Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj • Snížení a předcházení konfliktům • Zvýšení úspěšnosti při prodeji a získávání nových zákazníků Typologie DISC Standardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin), kterou je možno na vyžádání rozšířit na dva výukové dny (které nemusí jít nutně po sobě). Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je dvanáct. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cíl výukového programu: * Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje - modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi pracovat, a tím předcházet konfliktům na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu. Přínos kurzu pro účastníky: * Sebepoznání a poznání druhých - jednoduše, pozitivně a prakticky * Zlepšení komunikace uvnitř týmu i mimo něj * Snížení a předcházení konfliktům * Umění motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu - bez zbytečného úsilí * Schopnost podávat účinnou zpětnou vazbu Kurz je rozdělen výukových bloků s následujícím přehledem probírané látky: * Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání * Různí lidé, různé pohledy * Vztahový marketing a jeho aplikace ve Vaší profesi * Klíčové zásady pro úspěšnou komunikaci ve firmě * Sociální percepce a její vliv na rozvoj osobnosti * Vysvětlení modelu lidského chování DISC * Aplikace znalostí jednotlivých osobností v praxi * Metody pro vylepšení vztahů v týmu i směrem ke kolegům, podřízeným a zákazníkům * Efektivní komunikace s různými typy lidí a tajemství úspěchu * Klíčové zásady pro osobní rozvoj pomocí typologie DISC * Akční plán - první kroky v praxi * Zhodnocení a závěr kurzu Seminář je veden interaktivní formou - kombinace teorie se cvičeními z praxe. Budou realizovány praktické nácviky konkrétních situací individuálně i v týmu (např. jak zvolit efektivní komunikační styl pro různé povahové profily DISC, vzájemné sebepoznání metodou se
Komunikační a prezentační dovednosti 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Praha

Windows Server 2012 - nasazení infrastruktury pracovních stanic (MOC20415)
Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro plánování, návrh a nasazení infrastruktury pracovních stanic platformy Windows 8. Kurz provází účastníky procesem návrhu a nasazení stanic za pomoci několika různých nástrojů, jako například User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) a další. V neposlední řadě tento kurz popisuje, jak zajistit ochranu těchto stanic a jak sledovat jejich stav a výkon. * Posouzení a stanovení možností nasazení pracovních stanic Plánování strategie správy obrazů (images) Implementace zabezpečení pracovních stanic Pořizování a správa obrazů operačních systémů na stanicích User State Migration - návrh a nasazení Plánování a nasazení stanic za použití nástroje Microsoft Deployment Toolkit Plánování a nasazení stanic za použití System Center 2012 Configuration Manager Návrh a implementace infrastruktury služeb Remote Desktop (RDP) Správa User State virtualizace v podnikovém prostředí Návrh a implementace infrastruktury aktualizací pro stanice v podnikovém prostředí Ochrana podnikových stanic před malwarem a ztrátou dat Sledování výkonu a kondice pracovních stanic
w2012 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Bratislava

Literární Berlín
Berlín je líně dynamickým středem světa bez středu. Chaosem s vnitřním řádem. Městem, v němž se pohyb žebráků na Kurfürstendammu dotýká až svátosti. Po dvaceti letech se nezvratně loučí s opojením ze svobody, ale ještě to nevzdává. Je městem šílenosti i městem naděje. Je filmem. Kamerou nočního chodce. Je neuchopitelnou evropskou metropolí s několikrát pokřivenou minulostí. Rozumem ji pochopit nelze a city jsou Berlíně (k Berlínu) proměnlivé. Přesto, nebo právě pro tuhle neuchopitelnost je tohle město nenasytnou houbou inspirace. Napište město. Pět dní, o kterých lze psát, napište město z pohledu chodce i z pohledu cyklisty, z pohledu toho, kdo by rád Berlín pochopil nebo aspoň uchopil. To vše pod vedením zkušené lektorky, novinářky a prozaičky Dory Kaprálové, která zde osmým rokem žije, pracuje a píše. Doprava: vlak Ubytování: hotel (penzion)
 
LastMinute Objednat - 30.05.2016, Berlín


[?]

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení

 
Novinky & Aktuality

Bývalý náměstek ČD má nárok na celé odstupné 8 7 milonů
personální | 2016-05-28 00:38:09 
Praha - Obvodni soud pro Prahu 1 dnes rozhodl že byvaly personalni namestek ceskych drah -cD- Milan Ruttner ma narok i na zbytek odstupneho 2 2 milionu korun.

Mzdový software DUNA MZDY
mzdy | 2016-05-28 00:02:05 
je vypocet mzdy pro DPP a DPc vypocet vice exekuci u jednoho zamestnance dle platnych zakonu vypocet insolvence RZD atd. Program je

Wikipedie Účetnictví | Pro pochopení účetnictví
účetnictví | 2016-05-27 03:51:13 
Zretelne vysvetlene informace o ucetnictvi. Wikipedicke pojeti. Vzorovy priklad uctovani priložen. 1. Charakteristika ucetnictvi

Účetnictví Chomutov | vedení účetnictví podvojné
účetnictví | 2016-05-27 03:51:04 
Vedeni ucetnictvi danove evidence i mzdove agendy. Nabidka ucetniho poradenstvi ci podvojneho ucetnictvi. Dale provadime zpracovani

MS Project pokračovací
mzdy | 2016-05-26 21:39:06 
skoleni-kurzy.eu Požadovane znalosti Predpokladem jsou rutinni znalosti programu Project v rozsahu urcenem zakladnim kurzem Popis kurzu Co vas v kurzu nauci­me * Tabulka x kalendar * Formatovani­ kalendare * Odladeni­ pracovni­ch ukolu * N

Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2015
účetní | 2016-05-26 10:38:04 

Obor účetnictví - možná témata vysokoškolských prací a
účetnictví | 2016-05-26 09:22:04 
k oboru ucetnictvi Zde naleznete charakteristiku ucetnictvi vcetne jeho historie možna temata vysokoškolskych praci a doporucenou

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde